Zaawansowana
elektronika

samochodowa 

Nowelizacja prawa w Polsce


Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny.


Informujemy, iż z dniem 25.05.2019 roku w Polsce wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny, zwanej popularnie ustawą o penalizacji fałszowania wskazań drogomierzy w pojazdach:

„Art. 306a.
§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”


Pełna treść ustawy dostępna jest na stronach Kancelarii sejmu pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2878_u.htm

W związku z powyższym informujemy, iż z dniem 25.05.2019 w celu dopasowania do nowych regulacji prawnych, ulegają zmianie poniższe regulaminy:
- Regulamin Forum,
- Regulamin Pomocy technicznej,
- Diagprog Warunki korzystania.

Prosimy o zapoznanie ze zmianami w/w regulaminach, przed dokonaniem wpisów na Forum, czy też przesłanianiem zgłoszenia do działu pomocy technicznej.


Powrót
image/svg+xml