Zaawansowana
elektronika

samochodowa 

Klauzula informacyjna-RODO


Klauzula informacyjna przeznaczona dla klientów i kontrahentów 

ElproSys Spółki z o.o. z siedzibą w Gliwicach 

Elprosys Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach kierując się standardami europejskimi zawartymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mając na uwadze, że ochrona danych osobowych osób fizycznych stanowi jedno z praw podstawowych przysługujących obywatelom Unii Europejskiej, informuję, że:

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ElproSys Spółki z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 140, wpisana do rejstru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gliwicach za numerem KRS: 0000137563;
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • e-mail,
 • numer kontaktowy o ile został podany,
 • numer rachunku bankowego,
 • numer urządzenia DiagProg3/DiagProg4.
   
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • ralizacji umowy sprzedaży i usług zwiąanych ze sprzedażą produktów takich jak usługi gwarancyjne,
 • realizacji umowy o świadczenie usług pogwarancyjnych,
 • w celach marketingowych poprzez tzw. mailing.
   
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji umowy sprzedaży, w czesie ralizacji usług związanych z przedmiotem sprzedaży oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonia ostatniej czynności przetwarzania.
 
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 
 • zawawrcie umowy sprzedaży produktów,
 • wyrażenie zgody na realizację celów marketnigowych.
   
7. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana w związku z realizacją umowy sprzedaży.
 
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
 
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 
10. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prsimy o kontakt listowny na adres ElproSys Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Tarnogórska 140 albo mailowy na adres: ado@elprosys.com.
 
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

 
 
image/svg+xml