Zaawansowana
elektronika

samochodowa 

Polityka prywatności


Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna przeznaczona dla klientów i kontrahentów Elprosys spółki z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Elprosys Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach kierując się standardami europejskimi zawartymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mając na uwadze, że ochrona danych osobowych osób fizycznych stanowi jedno z praw podstawowych przysługujących obywatelom Unii Europejskiej, informuję, że:
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ElproSys Spółki z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 140, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gliwicach za numerem KRS: 0000137563;

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:    
- imię i nazwisko,
- adres,
- e-mail,
- numer kontaktowy o ile został podany,
- numer rachunku bankowego,
- numer urządzenia DiagProg3/DiagProg4.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji umowy sprzedaży i usług związanych ze sprzedażą produktów takich jak usługi gwarancyjne,
- realizacji umowy o świadczenie usług pogwarancyjnych,
- w celach marketingowych poprzez tzw. mailing.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji umowy sprzedaży, w czasie realizacji usług związanych z przedmiotem sprzedaży oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonania ostatniej czynności przetwarzania.

6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- zawarcie umowy sprzedaży produktów,
- wyrażenie zgody na realizację celów marketingowych.

7. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana w związku z realizacją umowy sprzedaży.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:
 - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 - przenoszenia danych,
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres ElproSys Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Tarnogórska 140 albo mailowy na adres: ado@elprosys.com.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Polityka cookies

Czytając informacje zawarte na naszych stronach pozostają Państwo anonimowi. Zbieramy jedynie informację o ilości osób odwiedzających poszczególne strony. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerach. Do sprawdzania ilości osób odwiedzających portal wykorzystywane są również informacje przechowywane w logach serwerów. Adresy IP są jednak wykorzystywane jedynie do celów statystycznych.

Usługi, w których wymagane jest podanie danych osobowych

Dane osobowe są podawane przy tworzeniu profilu klienta. Dostęp do informacji przechowywanych w bazie danych mają jedynie pracownicy odpowiedzialni za techniczne funkcjonowanie serwisów. Adresy e-mail tam przechowywane nie są udostępniane innym podmiotom.

Ochrona danych
W naszej firmie w bardzo poważny sposób traktujemy bezpieczeństwo komputerów w sieci lokalnej. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą klientów są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych i Państwa adresy e-mail oraz pozostałe dane są wykorzystywane jedynie do kontaktu z Państwem w ramach obsługi handlowej oraz bieżącej komunikacji z naszą firmą.

Powrót
image/svg+xml